Навадурга-стотра

Материал из ШайваВики

Дурга-деви.jpg
॥ नवदुर्गास्तोत्र ॥
.. navadurgāstotra ..

Навадурга-стотра

Перевод с санскрита: Юлия Шугрина.

श्री गणेशाय नमः ॥
śrī gaṇeśāya namaḥ ..
Поклонение Шри Ганеше.


देवी शैलपुत्री ।
वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं ॥
devī śailaputrī .
vande vāñchitalābhāya candrārdhakṛtaśekharām .
vṛṣārūḍhāṃ śūladharāṃ śailaputrī yaśasvinīm ..

Деви Шайлапутри.
Поклоняюсь, Ей, дарующей желаемое, увенчанной полумесяцем,
Восседающей на буйволе, держащей трезубец, Шайлапутри, великолепной

देवी ब्रह्मचारिणी ।
दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू ।
देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा ॥
devī brahmacāriṇī .
dadhānā karapadmābhyāmakṣamālākamaṇḍalū .
devī prasīdatu mayi brahmacāriṇyanuttamā ..

Деви Брахмачарини
Одаряющая, держащая в лотосоподобных руках рудракшу и камандалу,
О Богиня, будь ко мне милостива, высочайшая Брахмачарини.

देवी चन्द्रघण्टेति ।
पिण्डजप्रवरारूढा चन्दकोपास्त्रकैर्युता ।
प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता ॥
devī candraghaṇṭeti .
piṇḍajapravarārūḍhā caṇḍakopāstrakairyutā .
prasādaṃ tanute mahyaṃ candraghaṇṭeti viśrutā ..

Деви Чандрагхата.
Восседающая тигре, гневная, яростная, держащая множество орудий,
Будь милостива, высокочтимая, известная как Чандрагханта,

देवी कूष्मांडा ।
सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च ।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे ॥
devī kūṣmāṃḍā .
surāsampūrṇakalaśaṃ rudhirāplutameva ca .
dadhānā hastapadmābhyāṃ kūṣmāṇḍā śubhadāstu me ..

Деви Кушманда
Та, что держит в своих лотосоподобных руках горшки, наполненные сурое,
От которой исходит красное сияние (либо – окутанная кровью), Кушманда, даруй мне благоденствие

देवीस्कन्दमाता ।
सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया ।
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी ॥
devīskandamātā .
siṃhāsanagatā nityaṃ padmāśritakaradvayā .
śubhadāstu sadā devī skandamātā yaśasvinī ..

Деви Скандамата
Едущая на льве, вечная (Богиня) с двумя прекрасными лотосами в руках,
Даруй мне благоденствие всегда, Деви Скандамата, высококочтимая.

देवीकात्यायणी ।
चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना ।
कात्यायनी शुभं दद्यादेवी दानवघातिनी ॥
devīkātyāyanī .
candrahāsojjvalakarā śārdūlavaravāhanā .
kātyāyanī śubhaṃ dadyādevī dānavaghātinī ..

Деви Катьяьяни
С улыбкой, подобной полумесяцу, сияющая, едущая на тигре,
Катьяяни, Деви, дарительница благоденствия, уничтожительница данавов.

देवीकालरात्रि ।
एकवेणी जपाकर्णपूर नग्ना खरास्थिता ।
लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी ॥
वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा ।
वर्धनमूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी ॥
devīkālarātri .
ekaveṇī japākarṇapūrā nagnā kharāsthitā .
lamboṣṭhī karṇikākarṇī tailābhyaktaśarīriṇī ..
vāmapādollasallohalatākaṇṭakabhūṣaṇā .
vardhanamūrdhvajā kṛṣṇā kālarātrirbhayaṅkarī ..

Деви Каларатри
С распущенными волосами, носящая в ушах цветы карнака,
Носящая кольца из цветов джапа, на осле, вислогубая, с копьем,
С телом, смазанным маслом, носящая на левой ноге украшение с железными шипами,
Темная, Каларатри, вызывающая страх, показывающая жест благословления.

देवीमहागौरी ।
श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः ।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा ॥
devīmahāgaurī .
śvete vṛṣe samārūḍhā śvetāmbaradharā śuciḥ .
mahāgaurī śubhaṃ dadyānmahādevapramodadā ..

Деви Махагаури
Восседающая на белом быке, носящая белые одежды, чистая,
Махагаури, благая, радость дающая Махадеве (Шиве).

देवीसिद्धिदात्रि ।
सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि ।
सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥
devīsiddhidātri .
siddhagandharvayakṣādyairasurairamarairapi .
sevyamānā sadā bhūyāt siddhidā siddhidāyinī ..

Деви Сиддхидатри
Сиддхам, гандхарвам, Якшам, сурам и асурам, которые служат ей,
Всегда дарует она сиддхи (совершенства, мистические способности).


Примечания