Дурга-аштоттара-шатанама-стотра 1

Материал из ШайваВики

Дурга, убивающая Махишу.
.. durgāṣṭōttara śatanāmastōtram ..

Гимн ста восьми имён Дурги.

Вишвасара тантра.

Перевод с санскрита: Savitri Devi.

śatanāma pravakṣyāmi śṛṇuśhva kamalānane .
yasya prasādamātreṇa durgā prītā bhavetḥ satī ..

[Сати сказала:]
O, Лотосоликая! Слушай же те поведанные Мною сто [восемь] имен,
с помощью которых Мать Дурга должна быть почитаема.
oṃ ..
satī sādhvī bhavaprītā bhavānī bhavamocanī .
āryā durgā jayā cādyā trinetrā śūladhāriṇī .. 2..
1 - satī Сама Истина
2 - sādhvī Целомудренная
3 - bhava-prītā Любимая всем сущим
4 - bhavānī Дарующая жизнь, Сущая
5 - bhava-mocanī Освобождающая все сущее
6 - āryā Благородная
7 - durgā Труднодостижимая
8 - jayā Победоносная
9 - ādyā Изначальная
10 - tri-netrā Трехокая
11 - śūla-dhāriṇī Держащая копье
pinākadhāriṇī citrā caṇḍaghaṇṭā mahātapāḥ .
mano buddhirahaṇkārā cittarūpā citā citiḥ .. 3..
12 - pināka-dhāriṇī Держащая лук Пинака
13 - citrā Ярко одетая, Выдающаяся, Читра
14 - caṇḍa-ghaṇṭā Издающая гневный звук, Чандагантха
15 - mahā-tapā Излучающая огромный жар
16 - manas Представленная умом,
17 - buddhī Олицетворённая разумом,
18 - ahańkārā Воплощённая в эго
19 - citta-rūpā Принимающая форму сознания
20 - citā Являющаяся на погребальном костре
21 - citī Само понимание
sarvamantramayī sattā satyānanda svarūpiṇī .
anantā bhāvinī bhāvyā bhavyābhavyā sadāgatiḥ .. 4..
22 - sarva-mantra-mayi Наполняющая собой все мантры
23 - sattā Само совершенство
24 - satya-ananda-svarūpiṇī Сущность вечного Блаженства
25 - anantā Бесконечная
26 - bhāvinī Добродетельная, Прекрасная
27 - bhāvyā Воплощенная в будущем
28 - bhavyā Существующая
29 - abhavyā Несуществующая
30 - sadā-gatī Вечно Движущаяся
śāmbhavī devamātā ca cintā ratnapriyā sadā .
sarvavidyā dakṣakanyā dakṣayajñavināśinī .. 5..
31 - śāmbhavī Милостивая
32 - deva-mātā Мать богов
33 - cintā Являющаяся мыслями
34 - ratna-priyā Любящая драгоценности
35 - sarva-vidyā Всезнающая
36 - dakṣa-kanyā Дочь Дакши
37 - dakṣa-yajña-vināśinī Нарушившая жертвоприношение Дакши
aparṇānekavarṇā ca pāṭalā pāṭalāvatī .
paṭṭāmbara parīdhānā kalamañjīrarañjinī .. 6..
38 - aparṇā Соблюдающая аскезу неедения, Не [имеющая] привязанностей
39 - aneka-varṇā Имеющая разные оттенки тела
40 - pāṭalā Краснотелая
41 - pāṭala-avatī Одетая в красные одежды
42 - paṭṭa-ambara-paridhānā Облаченная в воздушные (эфирные) одежды
43 - kala-mañjīra-rañjinī Носящая браслеты с колокольчиками
ameyavikramā krurā sundarī surasundarī .
vanadurgā ca mātaṅgī mataṅgamunipūjitā .. 7..
44 - ameya Неизмеримая
45 - vikramā Доблестная
46 - krūrā Грозная
47 - sundarī Красавица, Госпожа
48 - sura-sundarī Госпожа богов
49 - vana-durgā Труднодостижимая [Богиня], Живущая в лесу
50 - mātaṅgī Матанги
51 - matańga-muni-pūjitā Почитаемая мудрецом Матангой
brāhmī māheśvarī caindrī kaumārī vaiṣṇavī tathā .
cāmuṇḍā caiva vārāhī lakṣmīśca puruṣākṛtiḥ .. 8..
52 - brāhmī Брахми, Энергия (Шакти) Брахмы, Творящая
53 - māheśvarī Махешвари, Шакти Шивы, Повелевающая
54 - Аindrī Аиндри, Шакти Индры, Стремящаяся
55 - kaumārī Каумари, Шакти Картикеи, Обладающая
56 - vaiśnavī Вайшнави, Шакти Вишну, Поддерживающая
57 - cāmuṇḍā Чамунда (Убившая Чанду и Мунду), Гневная
58 - vārahī Варахи, Гордая
59 - lakśmī Лакшми, Процветание
60 - puruṣa-ākṛtī Принимающая человеческую форму
vimalotkarṣiṇī jñānā kriyā nityā ca buddhidā .
bahulā bahulapremā sarvavāhana vāhanā .. 9..
61 - vimala-utkarṣiṇī Способствующая очищению (от грехов)
62 - jñānā Само знание
63 - kriyā Само действие
64 - nityā Вечная
65 - buddhi-dā Дарующая мудрость
66 - bahulā Существующая везде и во всем
67 - bahula-premā всеми Любимая
68 - sarva-vāhana-vāhanā Передвигающаяся на всех ваханах(средствах передвижения)
niśumbhaśumbhahananī mahiṣāsuramardinī .
madhukaiṭabhahantrī ca caṇḍamuṇḍavināśinī .. 10..
69 - niśumbha-śumbha-hananī Уничтожившая Шумбху с Нишумбхой
70 - mahiṣa-asura-mardinī Убившая Махишасуру
71 - madhu-kaitabha-hantrī Погубившая Мадху с Каитабхой
72 - canda munda vinaśinī Изничтожившая Чанду и Мунду
sarvāsuravināśā ca sarvadānavaghātinī .
sarvaśāstramayī satyā sarvāstradhāriṇī tathā .. 11..
73 - sarva-asura-vināśā Уничтожающая всех демонов
74 - sarva-dānava-ghātinī Истребляющая всех из рода Дану
75 - sarva-śāstra-mayī Наполняющая собой все Шастры
76 - satyā Истиная
77 - sarva-astra-dhāriṇī Держащая все магическое (божественное) оружие
anekaśastrahastā ca anekāstrasya dhāriṇī .
kumārī caikakanyā ca kaiśorī yuvatī yatiḥ .. 12..
78 - aneka-śastra-hastā Держащая в Своих руках многочисленное оружие
79 - aneka-astrasya dhāriṇī Держащая многочисленное божественное оружие
80 - kumārī Кумари (форма прекрасной юной девушки)
81 - eka-kanyā Девочка
82 - kaiśorī Девушка
83 - yuvatī Женщина
84 - yatī Вдова (Дхумавати)
aprauḍhā caiva prauḍhā ca vṛddhamātā balapradā .
mahodarī muktakeśī ghorarūpā mahābalā .. 13..
85 - aprauḍhā Юная
86 - prauḍhā Зрелая
87 - vṛddha-mātā Пожилая Мать
88 - bala-pradā Наделяющая силой
89 - maha-udarī Имеющая огромный живот
90 - muktakeśā Носящая распущенные волосы
91 - ghora-rūpā Принимающая ужасающую форму
92 - mahā-balā Великая сила
agnijvālā raudramukhī kālarātristapasvinī .
nārāyaṇī bhadrakālī viṣṇumāyā jalodarī .. 14..
93 - agni-jvālā Полыхающая огнем
94 - raudra-mukhī Грозноликая
95 - kāla-rātrī Темная Ночь [растворения мира]
96 - tapasvinī Соблюдающая аскезы
97 - nārāyaṇī Дающая людям прибежище, руководство
98 - bhadra-kālī Бхадракали (Кали, дарующая милость)
99 - viṣṇu-māyā Иллюзия Вишну
100 - jala-udarī Обитель непроявленной (растворенной) Вселенной
śivadūtī karālī ca anantā parameśvarī .
kātyāyanī ca sāvitrī pratyakṣā brahmavādinī .. 15..
101 - śivadūtī Отправившая Шиву [в качестве посла к демонам]
102 - karālī Зияющая
103 - anantā Бесконечная, Неизмеримая
104 - parama-iśvarī Высшая Властительница
105 - kātyāyanī Катьяяни
106 - sāvitrī Солнечный блеск
107 - pratyakśā Высшая Реальность
108 - brahma-vādinī Мудрость Абсолюта

ya idaṃ prapaṭhen-nityaṃ durgā-nāma-śata-aṣṭakamḥ .
nāsādhyaṃ vidyate devi triṣu lokeṣu pārvati .. 16..

Таковы сто восемь вечных имен Дурги, которые необходимо повторять, чтобы созерцать, слышать и познать Богиню трех миров Парвати


dhanaṃ dhānyaṃ sutaṃ jāyāṃ hayaṃ hastinameva ca .
caturvargaṃ tathā cānte labhenmuktiṃ ca śāśvatīmḥ .. 17..

kumārīṃ pūjayitvā tu dhyātvā devīṃ sureśvarīmḥ .
pūjayetḥ parayā bhaktyā paṭhennāmaśatāṣṭakamḥ .. 18..

tasya siddhirbhavedḥ devi sarvaiḥ suravarairapi .
rājāno dāsatāṃ yānti rājyaśriyamavāpnuyātḥ .. 19..

gorocanālaktakakuṅkumeva sindhūrakarpūramadhutrayeṇa .
vilikhya yantraṃ vidhinā vidhijño bhavetḥ sadā dhārayate purāriḥ .. 20..

bhaumāvāsyāniśāmagre candre śatabhiṣāṃ gate .
vilikhya prapaṭhetḥ stotraṃ sa bhavetḥ saṃpadāṃ padamḥ .. 21..


.. iti śrī viśvasāratantre durgāṣṭottaraśatanāmastotraṃ samāptamḥ ..
Таков в священной Вишвасара-тантре «Гимн ста восьми имён Дурги».

Видео с YouTube

<videoflash>MlNyAykDSqs&gl=US</videoflash>

Wiki.shayvam.org.jpg Наши статьи.
® Этот материал был написан специально для проекта «Вики.Шайвам.орг».
Вы можете разместить его целиком или фрагментарно на любом стороннем сайте.
Администрация «Вики.Шайвам.орг» просит вас указать, что материал был взят с нашего сайта.
Спасибо!


Примечания