Деви-кхадгамала-стотра

Материал из ШайваВики

Перевод: Сомананданатха Сарасвати

Лалита Трипурасундари и 10 аватар Вишну
श्री देवी प्रार्थन
Shri Devi Prathana (Читается не во всех традициях)

ह्रीङ्कारासनगर्भितानलशिखां सौः क्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलाम् ।
वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां स्रग्भूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम् ॥
hrīṅkārāsanagarbhitānalaśikhāṁ sauḥ klīṁ kalāṁ bibhratīṁ sauvarṇāmbaradhāriṇīṁ varasudhādhautāṁ trinetrojjvalām .
vande pustakapāśamaṅkuśadharāṁ sragbhūṣitāmujjvalāṁ tvāṁ gaurīṁ tripurāṁ parātparakalāṁ śrīcakrasañcāriṇīm ..


अस्य श्री शुद्धशक्तिमालामहामन्त्रस्य
उपस्थेन्द्रियाधिष्ठायी वरुणादित्य ऋषयः
देवी गायत्री छन्दः
सात्विक ककारभट्टारकपीठस्थित श्रिमत्कामेश्वराङ्कनिलया श्रिमत्महाकामेश्वरी देवता
ऐं बीजं क्लीं शक्तिः, सौः कीलकं
श्रि देवि प्रित्यर्थे खड्ग सिद्द्थ्यर्थे जपे विनियोगः

asya śrī śuddha śakti mālā mahāmantrasya
upasthendriyādhiṣṭhāyī varuṇāditya ṛṣiḥ (ṛṣayaḥ)
devī gāyatrī chandaḥ
sātvika kakāra bhaṭṭāraka pīṭha sthita śrimat kāmeśvarāṅkanilayā śrimatmahākāmeśvarī devatā
aiṁ bījaṁ klīṁ śaktiḥ, sauḥ kīlakaṁ
śri devi prityarthe khaḍga siddthyarthe jape viniyogaḥ

ОМ, у этой Великой Маламантры Пречистой Шакти провидец – Варуна Адитья, в лоне пребывающий,
размер – божественный гаятри,
Божество - благословенная великая Камешвари, восседающая на коленях Камешвары, пребывающего в питхе благостной буквы “кa”,
Аим – биджа, Клим – шакти, Саух – килака.
Цель рецитации – удовлетворение Деви и обретение Меча (который даёт силу осуществлять во Вселенной всё по своей воле и реализовывать все свои желания).


ध्यानम्
dhyanam

तादृशं खड्गम् आप्नोति येन हस्तस्थितेन वै<ब्र् /> अष्टादश महाद्वीप सम्राड् भोक्ता भविष्यति

tādṛśaṁ khaḍgam āpnoti yena hastasthitena vai
aṣṭādaśa mahādvīpa samrāḍ bhoktā bhaviṣyati

Всякий, произносящий (эту стотру) обретет Меч, который наделит его владычеством над Восемнадцатью Великими Островами


आरक्ताभां त्रिणेत्रामरुणिमवसनां रत्नताटङ्करम्याम्
हस्ताम्भोजैस्सपाशाङ्कुशमदनधनुस्सायकैर्विस्फुरन्तीम् ।

āraktābhāṁ triṇetrām aruṇimavasanāṁ ratnatāṭaṅkaramyām
hastām bhojaissa pāśāṅkuśa madana dhanussāyakairvisphurantīm |

Сияющая алым светом, трёхокая, в одеждах цвета восходящего солнца,
С ушами, украшенными великолепными драгоценными камнями,
Держащая в руках петлю, стрекало, лук из сахарного тростника и пять цветочных стрел.


आपीनोत्तुङ्गवक्षोरुहकलशलुठत्तारहारोज्ज्वलाङ्गीं
ध्यायेदम्भोरुहस्थामरुणिमवसनामीश्वरीमीश्वराणाम् ॥

āpīnottuṅga vakṣoruha kalaśaluṭhattārahārojjvalāṅgīṁ
dhyāyedambhoruhasthām aruṇimavasanāmīśvarīmīśvarāṇām ||

С полными, округлыми вздымающимся грудями, подобными изящным сосудам, украшенная и сияющая в драгоценностях –
так следует созерцать Деви, восседающую в лотосе, облаченную в алые одежды, Владычицу Владык.


श्री देवी सम्बोधनम्
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरसुन्दरी,

śrī devī sambodhanam

oṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ oṁ namastripurasundarī[1]


न्यासाङ्गदेवताः
हृदयदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी अस्त्रदेवी

nyāsāṅgadevatāḥ[2]
hṛdayadevī śirodevī śikhādevī kavacadevī netradevī astradevī

Деви в сердце, Деви в волосах, Деви в макушке, Деви-защитница, Деви в глазах, Деви-оружие.


तिथिनित्यादेवताः
कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे वह्निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुन्दरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनी चित्रे महानित्ये

tithinityādevatāḥ
kāmeśvarī bhagamālinī nityaklinne bheruṇḍe vahnivāsinī mahāvajreśvarī śivadūtī tvarite kulasundarī nitye nīlapatāke vijaye sarvamaṅgale jvālāmālinī citre mahānitye

16 Нитья Деви
1) КАмешвари [Владычица Желания],
2) БхагамАлини [Гирлянда Блаженства],
3) Нитйаклинна [Всегда влажная(возбужденная)],
4) Бхерунда [Ужасающая],
5) ВахнивАсини [Пребывющая в огне],
6) МахАваджрешвари [Великая Владычица Ваджры],
7) ШивадУти [Посланница Шивы],
8) Тварита [Неудержимая],
9) Куласундари [Красота Кулы],
10) Нитйа [Вечная],
11) НилапатАка [Синее Знамя],
12) Виджайа [Побеждающая],
13) Сарвамангала [Всеблагая],
14) ДжвАламалини [Окруженная языками пламени],
15) Читра [Разнообразная],
16) МахАнитйа [Великая вечность].


18 Гуру:

दिव्यौघगुरवः
divyaughaguravah:[3]
परमेश्वर परमेश्वरी मित्रेशमयी उड्डीशमयी चर्यानाथमयी लोपामुद्रमयी अगस्त्यमयी
parameśvara parameśvarī mitreśamayī uḍḍīśamayī caryānāthamayī lopāmudramayī agastyamayī[4]


सिद्धौघगुरवः
कालतापशमयी धर्माचार्यमयी मुक्तकेशीश्वरमयी दीपकलानाथमयी
siddhaughaguravaḥ:[5]
kālatāpaśamayī dharmācāryamayī muktakeśīśvaramayī dīpakalānāthamayī[6]

मानवौघगुरवः
विष्णुदेवमयी प्रभाकरदेवमयी तेजोदेवमयी मनोजदेवमयि कल्याणदेवमयी वासुदेवमयी रत्नदेवमयी श्रीरामानन्दमयी
mānavaughaguravaḥ:[7]
viṣṇudevamayī prabhākaradevamayī tejodevamayī manojadevamayi kalyāṇadevamayī vāsudevamayī ratnadevamayī śrīrāmānandamayī[8]


1-я аварана
1 avarana.jpg
Первая чакра Шри Янтры – это бхупур – квадрат из трех линий с «воротами» на 4 стороны света. Эти три линии, соответственно, белого, красного и желтого цвета. Желтый – не ярко-желтый, но «пита», желтый цвета масла. Красный - не «ракта» (кроваво-корасный), а «аруна», цвет восходящего солнца, оранжево-красный.

श्रीचक्र प्रथमावरणदेवताः
अणिमासिद्धे लघिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वशित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे भुक्तिसिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे

śrīcakra prathamāvaraṇadevatāḥ[9]
aṇimāsiddhe laghimāsiddhe garimāsiddhe mahimāsiddhe īśitvasiddhe vaśitvasiddhe prākāmyasiddhe bhuktisiddhe icchāsiddhe prāptisiddhe sarvakāmasiddhe

десять сиддхи – это белая линия, саттва
1) АнимА [Уменьшение],
2) ЛагхимА [Легкость],
3) ГаримА [Тяжесть],
4) МахимА [Величие],
5) Ишитва [Господство],
6) Вашитва [Обольщение],
7) ПракАмйа [Воплощение],
8) Бхукти [Наслаждение],
9) ИччхА [Сила воли],
10) ПрАпти [Обретение],
11) СарвАкама [Осуществление Всех Желаний].

ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डे महालक्ष्मी
brāhmī māheśvarī kaumārī vaiṣṇavī vārāhī māhendrī cāmuṇḍe mahālakṣmī

аштаматрика – «восемь Матерей» - раджогуна, красная линия
1/11) БрАхми [Вожделение],
2/12) МАхешвари [Гнев],
3/13) КаумАри [Собственничество],
4/14) Вайшнави [Одержимость],
5/15) ВАрАхи [Гордость],
6/16) МАхендри [Ревность],
7/17) ЧАмунда [Индивидуализм – или «зло»],
8/18) МахАЛакшми [Умственное превосходство – или «добро»].

सर्वसङ्क्षोभिणी सर्वविद्राविणी सर्वाकर्षिणी सर्ववशङ्करी सर्वोन्मादिनी सर्वमहाङ्कुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोने सर्वत्रिखण्डे

sarvasaṅkṣobhiṇī, sarvavidrāviṇī, sarvākarṣiṇī, sarvavaśaṅkarī, sarvonmādinī, sarvamahāṅkuśe, sarvakhecarī, sarvabīje, sarvayone, sarvatrikhaṇḍe

"Деви Владычества", охраняющие желтую, внутреннюю линию первой авараны. Шри Амритананда Натха комментирует: "Они – Десять Деви, предлагающие преданным контроль над страстями вожделения, гнева, собственничества, навязчивой идеи, гордости, ревности, «добра» и «зла» (представленные Восемью Матерями предыдущей авараны)".
1/19) Сарвасамкшобхини [ Всевозбуждающая],
2/20) Сарвавидравини [Всерастворяющая],
3/21) СарвАкаршини [Всепривлекющая],
4/22) Сарвавашанкари [Всеподчиняющая],
5/23) Сарвонмадини [ Сводящая всех с ума],
6/24) СарвамахАнкуша [Всеми управляющая],
7/25) Сарвакхечари [Парящая во всем пространстве],
8/26) Сарвабиджа [Семя всего],
9/27) Сарвайони [Источник, или Матка всего, первопричина],
10/28) Сарватрикханда [Всеразделяющая на три: познающее, познание, и познаваемое].

त्रैलोक्यमोहन चक्रस्वामिनी, प्रकटयोगिनी
trailokyamohana cakrasvāminī prakaṭayoginī

Владычица Чакры трёх миров - пробуждённого, сновидящего, и спящего, Явленная Йогини.
2-я аварана
300пкс‎

श्रीचक्र द्वितीयावरणदेवताः
कामाकर्षिणी, बुद्ध्याकर्षिणी, अहङ्काराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गन्धाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी,
kAmAkarShiNi, buddhyAkarShiNi, ahaMkArAkarShiNi, shabdAkarShiNi, sparshAkarShiNi, rUpAkarShiNi, rasAkarShiNi, gandhAkarShiNi, chittAkarShiNi, dhairyAkarShiNi, smR^ityAkarShiNi, nAmAkarShiNi, bIjAkarShiNi, AtmAkarShiNi, amR^itAkarShiNi, sharIrAkarShiNi,

1/29) КамАкаршини [Привлекающая желания],
2/30) БуддхйАкаршини [Привлекающая разум],
3/31) АхамкарАршини [Привлекающая самосознание],
4/32) ШабдАкаршини [Привлекающая звук/слух],
5/33) СпаршАкаршини [Привлекающая прикосновения],
6/34) РупАкаршини [Привлекающая формы],
7/35) РасАкаршини [Привлекающая вкус],
8/36) ГандхАкаршини [Привлекающая аромат],
9/37) ЧитАкаршини [Привлекающая сознание],
10/38) ДхарйАкаршини [Привлекающая стойкость],
11/39) СмритйАкаршини [Привлекающая память],
12/40) НамАкаршини [Привлекающая имя],
13/41) БиджАкаршини [Привлекающая семя],
14/42) АтмАкаршини [Привлекающая самость],
15/43) АмритАкаршини [Привлекающая бессмертие],
16/44) ШарирАкаршини [Привлекающая тело].

सर्वाशापरिपूरक चक्रस्वामिनी, गुप्तयोगिनी,
sarvAshAparipUraka chakrasvAmini guptayogini

Владычица чакры, исполняющей все желания, Сокрытая Йогини.


3-я аварана
3 avarana.jpg

श्रीचक्र तृतीयावरणदेवताः
अनङ्गकुसुमे, अनङ्गमेखले, अनङ्गमदने, अनङ्गमदनातुरे, अनङ्गरेखे, अनङ्गवेगिनी, अनङ्गाङ्कुशे, अनङ्गमालिनी,
ana~Nga kusume, ana~Ngamekhale, ana~Ngamadane, ana~NgamadanAture, ana~Ngarekhe, ana~Ngavegini, ana~NgA~Nkushe, ana~NgamAlini,

1/45) Ананга кусума [расцветающая любовь],
2/46) Ананга мекхала [окружение любовью],
3/47) Ананга мадана [опьянение любовью],
4/48) Ананга маданАтура [преисполненность любовью],
5/49) Ананга рекха [пересечение границ],
6/50) Ананга вегини [нарастающее желание],
7/51) Ананга анкуша [всеподчиняющее желание],
8/52) Ананга мАлини [гирлянда любви (махамайтхуна)].


सर्वसङ्क्षोभणचक्रस्वामिनी, गुप्ततरयोगिनी

sarvasa~NkShobhaNa chakrasvAmini, guptatarayogini,

Владычица всевозбуждающей чакры, Тайная Йогини.


4-я аварана
4 avarana.jpg

श्रीचक्र चतुर्थावरणदेवताः

सर्वसङ्क्षोभिणी, सर्वविद्राविनी, सर्वाकर्षिणी, सर्वह्लादिनी, सर्वसम्मोहिनी, सर्वस्तम्भिनी, सर्वजृम्भिणी, सर्ववशङ्करी, सर्वरञ्जनी, सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिके, सर्वसम्पत्तिपूरिणी, सर्वमन्त्रमयी, सर्वद्वन्द्वक्षयङ्करी,


sarvasa~NkShobhiNi, sarvavidrAvini, sarvAkarShiNi, sarvahlAdini, sarvasammohini, sarvastambhini, sarvajR^imbhiNi, sarvavasha~Nkari, sarvara~njani, sarvonmAdini, sarvArthasAdhike, sarvasampattipUriNi, sarvamantramayi, sarvadvandvakShaya~Nkari,


(1/53) СарваСамкшобхиНи [Всевозбуждающая],

(2/54) СарвавидрАвиНи [Всерастворяющая],

(3/55) СарвАкаршиНи [Всепривлекающая],

(4/56) СарвАхладиНи [Радующая всех],

(5/57) Сарвасаммохини [Вводящая всех в заблуждение],

(6/58) Сарвастхамбини [Всеостанавливающая],

(7/59) Сарваджримбхини [Всераскрывающая],

(8/60) Сарвавашанкари [Всеподчиняющая],

(9/61) Сарваранджани [Всенаслаждающая],

(10/62) СарвонмАдини [Всех сводящая с ума],

(11/63) СарвартхасАдхика [Приносящая успех во всем],

(12/64) СарвасампаттипУрани [Наполняющая всеми богатствами],

(13/65) Сарвамантрамайи [Образ всех мантр],

(14/66) Сарвадвандвакшайанкари [Устраняющая всю двойственность].


सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनी, सम्प्रदाययोगिनी,

sarvasaubhAgyadAyaka chakrasvAmini, sampradAya yogini,

Владычица чакры, наделяющей всем благосостоянием, Йогини Традиции.


5-я аварана
300пкс‎

श्रीचक्र पञ्चमावरणदेवताः

सर्वसिद्धिप्रदे, सर्वसम्पत्प्रदे, सर्वप्रियङ्करी, सर्वमङ्गलकारिणी, सर्वकामप्रदे, सर्वदुःखविमोचनी, सर्वमृत्युप्रशमनि, सर्वविघ्ननिवारिणी, सर्वाङ्गसुन्दरी, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वार्थसाधक चक्रस्वामिनी, कुलोत्तीर्णयोगिनी,


sarvasiddhiprade, sarvasampatprade, sarvapriya~Nkari, sarvama~NgalakAriNi, sarvakAmaprade, sarvaduHkhavimochani, sarvamR^ityuprashamani, sarvavighnanivAriNi, sarvA~Ngasundari, sarvasaubhAgyadAyini, sarvArthasAdhaka chakrasvAmini, kulottIrNayogini,


(1/67) Сарва Сиддхипрада [Дарующая все сиддхи],

(2/68) Сарва Сампатпрада [Дарующая успех во всем],

(3/69) Сарва Прийамкари [Творящая все желанное],

(4/70) Сарва МангалакАрини [Творящая все блага],

(5/71) Сарва Камапраде [Дарующая все желаемое],

(6/72) Сарва Духкха Вимочани [Устраняющая все страдания],

(7/73)Сарва Мритйу Прашамани [Усмиряющая все виды смерти],

(8/74) Сарва Вигхна НивАрани [Устраняющая все препятствия],

(9/75) СарвАнга Сундари [Красота в каждом члене тела],

(10/76) СарвасоубхАгйа ДАйини [Все благоприятное дарующая].


सर्वार्थसाधक चक्रस्वामिनी, कुलोत्तीर्णयोगिनी,

sarvArthasAdhaka chakrasvAmini, kulottIrNayogini,

Владычица чакры, наделяющей успехом во всем, Йогини Высшей Семьи.


6-я аварана
300пкс‎

श्रीचक्र षष्टावरणदेवताः सर्वज्ञे, सर्वशक्ते, सर्वैश्वर्यप्रदायिनी, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिविनाशिनी, सर्वाधारस्वरूपे, सर्वपापहरे, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षास्वरूपिणी, सर्वेप्सितफलप्रदे, सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी, निगर्भयोगिनी,

sarvaj~ne, sarvashakte, sarvaishvarya pradAyini, sarvaj~NAnamayi, sarvavyAdhivinAshini, sarvAdhAra svarUpe, sarvapApahare, sarvAnandamayi, sarvarakShAsvarUpiNi, sarvepsitaphalaprade,

(1/77) Сарваджна [Всезнающая],

(2/78) Сарва шакта [Всесильная],

(3/79) Сарваишварйа прадАйини [Дарующая Господство над всем],

(4/80) Сарва джнАнамайи [Образ всего Знания],

(5/81) Сарва вйАдхивинашини [Все болезни уничтожающая)],

(6/82) Сарвадхарасварупа [Сущность основы всего],

(7/83) Сарва пАпахара [Все грехи разрушающая],

(8/84) СарвАнанда майи [Исполненная Всеблаженства],

(9/85) Сарва ракшА сварУпини [Чья природа – защищать от всего],

(10/86) Сарвепсита пхала прада [Наделяющая всем желаемым].


सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी, निगर्भयोगिनी,

sarvarakShAkara chakrasvAmini, nigarbhayogini

Владычица Всезащищающей Чакры; Йогини, сокрытая в Йони


7-я аварана
300пкс‎

श्रीचक्र सप्तमावरणदेवताः

वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनि, सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी, रहस्ययोगिनी,


vaShini, kAmeshvari, modini, vimale, aruNe, jayini, sarveshvari, kaulini, sarvarogahara chakrasvAmini, rahasyayogini,


(1/87) Вашини [Подчиняющая],

(2/88) КАмешвари [Владычица желаний],

(3/89) Модини [Радующая],

(4/90) Вимала [Чистая],

(5/91) Аруна [Алая],

(6/92) Джайини [Побеждающая],

(7/93) Сарвешвари [Владычица всего],

(8/94) КауЛини [Воплощенная Кула].


सर्वरोगहरचक्रस्वामिनी, रहस्ययोगिनी,

sarvarogahara chakrasvAmini, rahasyayogini,

Владычица чакры, разрушающей все болезни, Йогини Тайны


7 avarana1.jpg

बाणिनी, चापिनी, पाशिनी, अङ्कुशिनी,

bANini, chApini, pAshini, a~Nkushini,

БАНини – с пятью цветочными стрелами Камы: звук (музыка), прикосновение (возбуждение), форма (красота), вкус (сладость), запах (аромат). Стрелы известны по их биджа-мантрам дрАМ, дрИМ, клИМ, БлооМ и саХ.

ЧАпини – с луком из сахарного тростника с тетивой из жужжащих пчёл.

ПАшини – с петлей любви.

АНкушини – со стрекалом (контроль чувственных желаний).


8-я аварана
300пкс‎

श्रीचक्र अष्टमावरणदेवताः

महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमालिनी, ,

mahAkAmeshvari, mahAvajreshvari, mahAbhagamAlini,


(1/95) МахА КАмешвари [Владычица желаний],

(2/96) МахА Ваджрешвари [Владычица Ваджры],

(3/97) МахА БхагамАлини [Украшенная Радостью],

(4/98) МахА ШрИсундари [Высшая Красота].


सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी, अतिरहस्ययोगिनी

sarvasiddhiprada chakrasvAmini, atirahasyayogini,

Владычица чакры реализации, Йогини Высшей Тайны.


9-я аварана
9 avarana.jpg

श्रीचक्र नवमावरणदेवताः

श्री श्री महाभट्टारिके, सर्वानन्दमयचक्रस्वामिनी, परापररहस्ययोगिनी,

shrI shrI mahAbhaTTArike, sarvAnandamaya chakrasvAmini, parApararahasyayogini,

Высшая Досточтимая, Владычица чакры Образа Всеблаженства, Йогини Запредельной Тайны.


नवचक्रेश्वरी नामानि

त्रिपुरे, त्रिपुरेशी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुराश्रीः, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरसिद्धे, त्रिपुराम्बा,

Богини, контролирующие все девять аваран:

tripure, tripureshi, tripurasundari, tripuravAsini, tripurAshrIH, tripuramAlini, tripurasiddhe, tripurAmbe,


1. Трипура – Три Царства: Пробуждение, Сновидение и Сон (или Три Мира:Бхурлока, Бхуварлока и Сварлока)

2. Трипуреши – Владычица Трех Миров

3. Трипурасундари – Красота Трех Миров

4. ТрипурА Васини – Пребывающая в Трех Мирах

5. ТрипурА ШриХ – Великолепие Трех Миров

6. ТрипурамАлини – Ожерелье Трех Миров

7. ТрипурА Сиддха – Достижение в Трех Мирах

8. ТрипурАмба – Мать Трех Миров


श्रीदेवी विशेषणानि – नमस्कारनवाक्षरीच

महात्रिपुरसुन्दरी, महामहेश्वरी, महामहाराज्ञी, महामहाशक्ते, महामहागुप्ते, महामहाज्ञप्ते, महामहानन्दे, महामहास्कन्धे, महामहाशये,

mahAtripurasundari, mahAmaheshvari, mahAmahArAj~ni, mahAmahAshakte, mahAmahAgupte, mahAmahAj~napte, mahAmahAnande, mahAmahAskandhe, mahAmahAshaye, mahAmahA shrIchakranagarasAmrAj~ni,

1. МахА Трипура Сундари - Величайшая Красота трех миров

2. МахА Махешвари – Величайшая Владычица

3. МахА МахА Ранджни – Величайшая Правительница

4. МахА МахА Шакта – Величайшая Сила

5. МахА МахА Гупта – Величайшая Тайна

6. МахА МахА Джнапта – Величайшее Знание

7. МахА МахАннанда – Величайшее Блаженство

8. МахА МахА Скандха – Величайшее Соединение

9. МахА МахАшайа – Величайшее Сердце


महामहा श्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमः ।

МахА МахА Шри Чакра Нагара СамрАджни – Величайшая Правительница Дворца Шри Чакры

namaste namaste namaste namaH

Примечания

  1. Обращение к Шри Деви: Ом Аим Хрим Шрим Аим Клим Саух Ом, приветствие прекрасной повелительнице Трипуры
  2. Ньяса тела, посвящённая Деви
  3. Божественные Гуру
  4. Парамешвара, Парамешвари, Митреша, Шаштхиша, Уддиша, Чарьянатха, Лопамудра, Агастья
  5. Гуру, достигшие всех совершенств
  6. Калатапаша, Дхармачарья, Муктакешишвара, Дипакаланатха
  7. Гуру-учителя человечества
  8. Вишну-дева, Прабхакара-дева, Теджо-дева, Маноджа-дева, Кальяна-дева, Васу-дева, Ратна-дева
  9. Божества первой авараны (крепости, ступени) Шри Чакры